Nguyệt San Đỉnh Sóng
Văn Học * Triết Học * Khoa Học
Kinh Tế * Chính Trị * Đời Sống
dinhsong@att.net
P.O. BOX 5201, Santa Ana CA 92704-9998
Giá báo dài hạn: $96 (12 tháng)
Tên trên ngân phiếu: Dinh Song


String Theory and M-Theory
Becker, Becker & Schwarz


COMING SOON
Introduction
Bosonic String
Conformal Field Theory and String Interactions
Strings with World-sheet Supersymmetry
Strings with Space-time Supersymmetry
T-duality and D-branes
The Heterotic String
M-theory and String Duality
String Geometry
The Heterotic String
Flux and Compactifications
Black Holes in String Theory
The Heterotic String
Gauge Theory/String Dualities