Đông Yên
Diễn Đàn Đỉnh Sóng
Văn Học * Chính Trị * Triết Học * Khoa Học * Đời Sống
(714) 473-3691 - dinh-song@att.net
Tủ Sách Đỉnh Sóng trên AMAZONBARNES & NOBLE
Truyền Hình Đỉnh Sóng

** Bài vở xin trực tiếp gởi về dinh-song@att.net Xin ghi "Diễn Đàn Đỉnh Sóng" trên ô "Subject". Chúng tôi chỉ nhận những bài vở gởi trong một email riêng cho dinh-song@att.net, không phải trong một email tập thể.

Vài nét về Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Đông Yên
- Nguyên Giáo Sư Sinh Ngữ Trường Võ Bị Quốc Gia VN
- Nguyên là Chủ Biên Diễn Đàn VANHOAVU.COM thuộc một nhóm Cựu Giáo Sư Văn Hóa Vụ/Trường Võ Bị Quốc Gia VN
- Master’s Degree, Computer Science – Cal State Long Beach University, 2001
- Bachelor's Degree – Cal State Long Beach University, 1998
     * Major: Computer Science
     * Minor: Political Science
- English Language Instructor Diploma – Defense Language Institute, Texas, 1974
- Licence d’Enseignement en Philosophie Occidentale (Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học Tây Phương) - Université de Saïgon, 1968
- Licence d’Enseignement en Littérature Française(Cử Nhân Giáo Khoa Văn Chương Pháp) - Université de Saïgon, 1965
Tác Phẩm đã và sắp xuất bản: xin xem cột bên trái.

Liên lạc
Đỉnh Sóng: dinh-song@att.net - (714) 473-3691